Main page / Visitors rules

Mendel University in Brno

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

  

 

Serva ordinem et ordo Te servabit.

Save the rules and rules saves you..

 

 

VISITORS RULES

   

I. Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně

  (dále jen Botanická zahrada) se sídlem Brno, Zemědělská 1 je celoškolské pracoviště Mendelovy univerzity v Brně se zaměřením především na  výzkum, výuku a vzdělávání studentů a zaměstnanců  všech fakult Mendelovy univerzity a odborné i laické veřejnosti.

  

II. Obecná ustanovení návštěvního řádu

- Ochrana přírody, sbírek a majetku BZA

II.1. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v areálu BZA chovat podle pravidel občanského soužití a s největší ohleduplností vůči přírodnímu prostředí, sbírkám, majetku BZA  i vůči zaměstnancům BZA a ostatním návštěvníkům.

II.2. Oprávnění pracovníci BZA mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany sbírek a návštěvníků. Oprávnění pracovníci mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů těchto oprávněných pracovníků. Při neuposlechnutí těchto pokynů mohou být návštěvníci z areálu vykázáni nebo předáni příslušným pořádkovým orgánům.

II.3. Je zakázáno poškozovat objekty, sbírky, zeleň i  jiný majetek v areálu BZA, zejména:

- trhat rostliny, lámat větve stromů a keřů nebo jinak ničit nebo poškozovat rostliny a ostatní přírodniny,  sbírat semena, manipulovat se jmenovkami

- rušit, odchytávat, zraňovat a usmrcovat živočichy;

- zatěžovat přírodní prostředí a návštěvníky nadměrným hlukem;

- lézt, psát nebo malovat po zdech, stěnách a informačních zařízeních v areálu BZA nebo je jinak poškozovat;

- odhazovat odpadky včetně cigaretových nedopalků mimo odpadkové koše nebo jinak narušovat klid a pořádek.

II.4. Do prostoru BZA  je zakázán vjezd veškerých motorových vozidel s výjimkou vozidel Botanické zahrady a arboreta a vozidel s povolením vydaným BZA. Dále  je zakázána jízda na jízdních kolech, na kolečkových bruslích a skateboardech.

II.5. Na venkovních  plochách se návštěvníci mohou pohybovat pouze po komunikacích. Vstup do záhonů, sbírek, vodních a lučních ploch je zakázán. Studentům Mendelovy univerzity v Brně je pro studijní účely ohleduplný vstup do sbírek povolen.

 

II.6. Vstup se zvířaty do areálu BZA je zakázán.

II.7. Jiné užívání areálu BZA (hudební produkce, pochůzkový a stánkový prodej, umísťování propagačních materiálů, fotografování a filmování pro jiné než osobní použití apod.) je možné pouze na základě předem uděleného písemného souhlasu vedení BZA a podle podmínek v povolení stanovených.

II.8. Cesty se v zimním období neudržují. Vstup na vlastní nebezpečí.

II.9. BZA si vyhrazuje právo jakoukoli ze svých částí po dobu nezbytně nutnou uzavřít z provozních nebo klimatických důvodů, případně z důvodů ochrany přírody.

 

III. Obecná ustanovení návštěvního řádu

- Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

III.1. V celém areálu BZA je přísně zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

III.2. V celém areálu BZA  platí zákaz kouření, zákaz konzumace alkoholu, drog. Je zakázáno kempování.

III.3. Dítě smí do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně plné zodpovídá.

III.4. Vzhledem k možnosti kontaktu s chemickými látkami nebo jedovatými rostlinami se zakazuje konzumovat části rostlin nebo provozovat činnost, která by mohla vést k případné otravě.

III.5. Návštěvníci jsou povinni se při pobytu v areálu BZA pohybovat s opatrností a předcházet úrazu. Případný úraz v průběhu prohlídky neprodleně nahlaste nejbližšímu zaměstnanci BZA.

III.6. Vedení BZA neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v areálu BZA.

    

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1. Přání, stížnosti, připomínky a náměty mohou návštěvníci uplatnit písemně nebo se jakoukoli jinou formou obrátit na vedení BZA.

IV.2. Návštěvníci, kteří porušují ustanovení Návštěvního řádu, mohou být z areálu BZA vykázáni bez nároku na vrácení vstupného. Za způsobené škody odpovídají návštěvníci podle platných předpisů.

IV.3. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem vyvěšení.

 

 

                     V Brně, 15. února 2010                                                                          Ing. Tomáš Koloušek

                                                                                                                                   Vedoucí BZA

 

  MAIN PAGE 
  News    History   Information    Iris Exhibition    Autumn Colours  Orchid Exhibition

Weekends

  Woody Plants 

  Orchids 

  Perennials 

  Index Seminum 

  Contact us    Weddings    Visitors Rules    Entrance Fee 
    Where to find us