Návštěvní řád Botanické zahrady a arboreta

(dále jen Botanická zahrada) se sídlem Brno, Zemědělská 1 je celoškolské pracoviště Mendelovy univerzity v Brně se zaměřením především na  výzkum, výuku a vzdělávání studentů a zaměstnanců všech fakult Mendelovy univerzity a odborné i laické veřejnosti.

Obecná ustanovení návštěvního řádu

Ochrana přírody, sbírek a majetku BZA

Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v areálu BZA chovat podle pravidel občanského soužití a s největší ohleduplností vůči přírodnímu prostředí, sbírkám, majetku BZA  i vůči zaměstnancům BZA a ostatním návštěvníkům.

Oprávnění pracovníci BZA mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany sbírek a návštěvníků. Oprávnění pracovníci mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů těchto oprávněných pracovníků. Při neuposlechnutí těchto pokynů mohou být návštěvníci z areálu vykázáni nebo předáni příslušným pořádkovým orgánům.

Je zakázáno poškozovat objekty, sbírky, zeleň i  jiný majetek v areálu BZA, zejména:

  • trhat rostliny, lámat větve stromů a keřů nebo jinak ničit a poškozovat rostliny a ostatní přírodniny, sbírat semena, manipulovat se jmenovkami
  • rušit, odchytávat, zraňovat a usmrcovat živočichy
  • zatěžovat přírodní prostředí a návštěvníky nadměrným hlukem
  • lézt, psát nebo malovat po zdech, stěnách a informačních zařízeních v areálu BZA nebo je jinak poškozovat
  • odhazovat odpadky včetně cigaretových nedopalků mimo odpadkové koše nebo jinak narušovat klid a pořádek

Do prostoru BZA  je zakázán vjezd veškerých motorových vozidel s výjimkou vozidel Botanické zahrady a arboreta a vozidel s povolením vydaným BZA. Dále  je zakázána jízda na jízdních kolech, na kolečkových bruslích a skateboardech.

Na venkovních  plochách se návštěvníci mohou pohybovat pouze po komunikacích. Vstup do záhonů, sbírek, vodních a lučních ploch je zakázán. Studentům Mendelovy univerzity v Brně je pro studijní účely ohleduplný vstup do sbírek povolen.

Vstup se zvířaty do areálu BZA je zakázán.

Jiné užívání areálu BZA (hudební produkce, pochůzkový a stánkový prodej, umísťování propagačních materiálů, fotografování a filmování pro jiné než osobní použití apod.) je možné pouze na základě předem uděleného písemného souhlasu vedení BZA a podle podmínek v povolení stanovených.

Cesty se v zimním období neudržují. Vstup na vlastní nebezpečí.

BZA si vyhrazuje právo jakoukoli ze svých částí po dobu nezbytně nutnou uzavřít z provozních nebo klimatických důvodů, případně z důvodů ochrany přírody.

Obecná ustanovení návštěvního řádu

Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

V celém areálu BZA je přísně zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

V celém areálu BZA  platí zákaz kouření, zákaz konzumace alkoholu, drog. Je zakázáno kempování.

Dítě smí do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně plné zodpovídá.

Vzhledem k možnosti kontaktu s chemickými látkami nebo jedovatými rostlinami se zakazuje konzumovat části rostlin nebo provozovat činnost, která by mohla vést k případné otravě.

Návštěvníci jsou povinni se při pobytu v areálu BZA pohybovat s opatrností a předcházet úrazu. Případný úraz v průběhu prohlídky neprodleně nahlaste nejbližšímu zaměstnanci BZA.

Vedení BZA neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v areálu BZA.

Závěrečná ustanovení

Přání, stížnosti, připomínky a náměty mohou návštěvníci uplatnit písemně nebo se jakoukoli jinou formou obrátit na vedení BZA.

Návštěvníci, kteří porušují ustanovení Návštěvního řádu, mohou být z areálu BZA vykázáni bez nároku na vrácení vstupného. Za způsobené škody odpovídají návštěvníci podle platných předpisů.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem vyvěšení.